Εμποτισμός Ξυλείας

Ο σωστός εμποτισμός ξύλου γίνεται σε τρείς διαδοχικές φάσεις κενό-πίεση-κενό, με διάλυμα χημικού παρασκευάσματος. Το εμποτισμένο ξύλο, αποκτά ένα πράσινο χρωματισμό και γίνεται κατάλληλο για χρήσεις, όπου το ξύλο είναι εκτεθειμένο σε προσβολή από σάπισμα είτε από ξυλοφάγο έντομο.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ