Το Σύνθετο Ξύλο και οι πολλαπλές εφαρμογές του

Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ κατασκευάζεται με την ειδική ένωση (συγκόλληση ξύλων) σε διάφορες διατομές ανάλογα με την χρήση που προορίζεται.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ είναι κατά 40% ισχυρότερο από το ολόσωμο ξύλο. Έχει αντοχή kp/m2=360 και ειδικό βάρος 470 περίπου kg/m3.

• Περιέχει περίπου 12% υγρασία.
• Έχει Θερμική αγωγιμότητα s=0.10 Kcal/Mho και ηχητική μόνωση 3,5 φορές μεγαλύτερη από σκυρόδεμα ή πλινθοδομή ίσου πάχους.
• Έχει αντιμαγνητικές ιδιότητες και είναι κακός οδηγός του ηλεκτρικού ρεύματος.
• Αντέχει στη φωτιά και κατατάσσεται στις κατηγορίες F30 και F60 (κατά DIN 4102) ανάλογα με τη διατομή του.
• Όταν καίγεται το εξωτερικό μέρος της διατομής, το εσωτερικό της προφυλάσσεται και διατηρεί την αντοχή του.
• Επεξεργάζεται όπως το ξύλο του εμπορίου.
• Διατηρεί τη μορφή του και παραμορφώνεται ή ρηγματώνεται, ελάχιστα.
• Επιδέχεται κάθε επεξεργασία , βαφή και βερνίκωμα.
• Οι ετήσιοι δακτύλιοι του ξύλου είναι συνήθως κατακόρυφοι προς τη μεγάλη πλευρά της διατομής με αξιόλογη αύξηση της μηχανικής αντοχής αυτής της επιφάνειας, σε περίπτωση εφαρμογής σε δάπεδα.

ΕΥΚΟΛΙΑ – (ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

• Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ παραδίδεται πλανισμένο και έτοιμο για χρήση. Είναι ένα υλικό που μεταφέρεται εύκολα και τυχόν διαμορφώσεις γίνονται με απλά φορητά εργαλεία.
• Το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ τόσο στην παραγωγή όσο και στην χρήση του δεν ρυπαίνει το περιβάλλον.
• Προσφέρει μεγάλες δυνατότητες σε αρχιτεκτονικές εφαρμογές.
• Οι μορφές παραγωγής, είναι ευθύγραμμες και καμπύλες, ανάλογα με τις αρχιτεκτονικές του έργου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

• Σε κάθε είδους κτίρια και γέφυρες, σε αθλητικές εγκαταστάσεις, κερκίδες, σε εγκαταστάσεις για τη γεωργία, τη βιομηχανία, ναυπηγική, κλπ.
• Σε εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτιρίων, κατοικιών, σχολείων κ.λπ., πατώματα, κλιμακοστάσια, κουφώματα, έπιπλα κάθε είδους, ράφια, διαχωριστικά χώρων.
• Τόσο στον κατασκευή όσο και στην εφαρμογή του το ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑ.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Η επίδραση της φωτιάς στο Σύνθετο Ξύλο, μετά τις έρευνές των τελευταίων ετών, μπορεί να προσδιορισθεί με απόλυτη ακρίβεια και να γίνει ασφαλής πρόγνωση τόσο της συμπεριφοράς του υλικού, όσο και της αντοχής του στη φωτιά.
• Οι κανονισμοί πυρασφάλειας που εφαρμόζονται σε διάφορες χώρες έχουν σκοπό να διαφυλάξουν την ανθρώπινη ζωή. Γι’ αυτό ορίζουν σαν αντοχή στη φωτιά, για ένα δομικό στοιχείο είτε κατασκευή, το χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου, το στοιχείο είτε η κατασκευή, θα διατηρήσει την ικανότητα να φέρει τα φορτία σχεδιασμού χωρίς άλλη γραμμή.
• Με βάση την παραπάνω διάκριση, το Σύνθετο Ξύλο κατατάσσεται στην κατηγορία F30 έως F90 (δηλ. αντοχή στην φωτιά από 30-90 λεπτά) ανάλογα με το μέγεθος της διατομής του.
• Σήμερα έχει αναγνωρισθεί ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για άκαυστα ή καιγόμενα υλικά δεδομένου ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, οι λιθοδομές καταρρέουν, το σκυρόδεμα παρουσιάζει ρωγμές και καταλήγει επίσης σε κατάρρευση λόγω της παραμόρφωσης του οπλισμού του, ενώ ο χάλυβας λυγίζει και μεταβάλλονται οι ιδιότητές του. Αντίθετα το Σύνθετο Ξύλο καίγεται εξωτερικά χωρίς καμία μεταβολή των ιδιοτήτων του υλικού στο εσωτερικό της διατομής.
• Σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο χάλυβας αρχίζει να χάνει την αντοχή του στους 250 βαθμούς Κελσίου ενώ παράλληλα λόγω της θερμικής του αγωγιμότητας μεταδίδει τις υψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη ταχύτητα στα υπόλοιπα μέρη του κτιρίου.
• Το Σύνθετο Ξύλο καίγεται στους 275 βαθμούς Κελσίου αλλά μόνο στο εξωτερικό της διατομής, όπου σχηματίζει στρώμα άνθρακος που αφήνει άθικτες τις μηχανικές ιδιότητες στο εσωτερικό της διατομής.
• Τέλος, πειραματικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν τα τελευταία χρόνια σε διάφορα εργαστήρια, προσδιόρισαν τον ρυθμό καύσεως για κάθε είδος ξυλείας, στοιχείο που επιτρέπει στους μελετητές να ελέγχουν τις διατομές στο στάδιο του σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη αντοχή στη φωτιά.